Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen:

1. Vijvercentrum Flinsenhof BV, hierna te noemen: “Vijvercentrum Flinsenhof”, houdt zich bezig met de verkoop van producten die toebehoren op gebied van tuin en vijver, een en ander in de ruimste zin.

Artikel 2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

 • Consument: iedere natuurlijke persoon die niet uit hoofde van bedrijf of beroep met Vijvercentrum Flinsenhof in contact treedt over het sluiten van een overeenkomst; Voorzover nodig wordt onder Afnemer ook Consument begrepen.
 • Afnemer: iedere natuurlijke persoon die uit hoofde van bedrijf of beroep of rechtspersoon die met Vijvercentrum Flinsenhof in contact treedt over het sluiten van een overeenkomst;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Vijvercentrum Flinsenhof en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
 • Artikelen: de door of namens Vijvercentrum Flinsenhof geleverde artikelen en onderdelen en bijbehorende documentatie;
 • Documentatie: de door of namens Vijvercentrum Flinsenhof ter beschikking gestelde documentatie en handleidingen bij Producten voor gebruik door afnemer;
 • Dienstverlening: de door of namens Vijvercentrum Flinsenhof al dan niet met betrekking tot producten te verlenen diensten, waaronder customer support, factoring, consultancy en onderhoud;
 • Order: iedere opdracht van afnemer aan Vijvercentrum Flinsenhof.
 • Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Vijvercentrum Flinsenhof aan Afnemer, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.
 • – Overmacht: elke van de wil van Vijvercentrum Flinsenhof onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Vijvercentrum Flinsenhof kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Vijvercentrum Flinsenhof of haar toeleveranciers / fabrikanten en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen (waaronder Internet), alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten tussen Afnemer en Vijvercentrum Flinsenhof en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen, nu en in de toekomst van Vijvercentrum Flinsenhof en afnemer.

2. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Vijvercentrum Flinsenhof uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de overeenkomst en opgave en aanduidingen van producten

 1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Vijvercentrum Flinsenhof niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Vijvercentrum Flinsenhof een order schriftelijk aanvaardt of door Vijvercentrum Flinsenhof uitvoering aan een order wordt gegeven.
 3. Alle opgaven door Vijvercentrum Flinsenhof van cijfers, specificaties, afbeeldingen en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Vijvercentrum Flinsenhof kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Afwijkingen kunnen geen reden zijn tot ontbinding van de overeenkomst.
 4. Vijvercentrum Flinsenhof behoudt zich het recht voor zonder opgave van reden bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 5. Afwijkingen, Aanvullingen en Wijzigingen

 1. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Vijvercentrum Flinsenhof zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.
 2. Vijvercentrum Flinsenhof heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook voor reeds bestaande overeenkomsten en treden in werking 30 dagen na bekendmaking daarvan. Indien Afnemer niet binnen 14 dagen na inwerking treden van de nieuwe voorwaarden reclameert per aangetekende brief, wordt hij geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.

Artikel 6. Afleveringstermijnen

 1. Een door Vijvercentrum Flinsenhof opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Vijvercentrum Flinsenhof geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Vijvercentrum Flinsenhof, op de door die toeleveranciers aan Vijvercentrum Flinsenhof verstrekte gegevens. Een afgegeven termijn geldt nimmer als een fatale termijn.
 2. Indien Vijvercentrum Flinsenhof voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Vijvercentrum Flinsenhof.
 3. Afnemer is verantwoordelijk voor de juiste adressering van de bestelde goederen. Bij onjuiste adressering kan geen aanspraak op levering worden gedaan bij Vijvercentrum Flinsenhof.
 4. De maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Vijvercentrum Flinsenhof derhalve door Afnemer bij aangetekende brief in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gegeven wordt om alsnog te presteren. Mocht afnemer niet akkoord willen gaan met het voorstel dan kan er gekozen worden voor ontbinding van de overeenkomst. Reeds betaalde bedragen zullen binnen 10 dagen teruggestort worden.
 5. Indien Afnemer weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Vijvercentrum Flinsenhof voortvloeiende kosten, schaden en interesten te vergoeden.
 6. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
 7. Vijvercentrum Flinsenhof heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 7. Aflevering en Risico

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Vijvercentrum Flinsenhof de wijze van verzending.
 2. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
 3. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van Afnemer voor een beperkte tijd opgeslagen. Vijvercentrum Flinsenhof zal Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 4. Neemt Afnemer de producten niet of niet tijdig af, dan is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vijvercentrum Flinsenhof is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft het factuurbedrag, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

De artikelen 8a tot en met 10 hebben specifiek betrekking op overeenkomsten met Consumenten.

Artikel 8a – Herroepingrecht bij levering van producten

 1. Na ontvangst van het product heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende tenminste zeven werkdagen.
 2. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele verpakking aan Vijvercentrum Flinsenhof retourneren, conform de instructies.
 3. De verzendkosten van het terugsturen zijn voor rekening van de Consument.

Artikel 8b – Herroepingrecht bij levering van diensten\

 1. Bij levering van diensten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende tenminste zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingrecht, zal de Consument zich richten naar de door Vijvercentrum Flinsenhof bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte instructies.

Artikel 9 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Vijvercentrum Flinsenhof dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingrecht

 1. Het herroepingrecht is uitgesloten voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 2. Het herroepingrecht is uitgesloten voor producten:
  1. die door Vijvercentrum Flinsenhof tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Artikel 11. Verzuim/ontbinding

 1. Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Vijvercentrum Flinsenhof gerechtigd de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling heeft plaaysgevonden of voldoende zeker is gesteld. Vijvercentrum Flinsenhof is tevens gerechtigd de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer, zullen alle overeenkomsten met Afnemer zijn ontbonden, tenzij Vijvercentrum Flinsenhof Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Vijvercentrum Flinsenhof gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.
 3. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of  lid 2 zijn alle vorderingen van Vijvercentrum Flinsenhof op Afnemer onmiddellijk opeisbaar en is Vijvercentrum Flinsenhof gerechtigd de afgeleverde producten terug te halen. In verband daarmee zullen Vijvercentrum Flinsenhof en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van afnemer te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Vijvercentrum Flinsenhof in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughalen zijn voor Afnemer.

Artikel 12 – Conformiteit en Garantie

 1. Vijvercentrum Flinsenhof staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Vijvercentrum Flinsenhof, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die Afnemer  ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Vijvercentrum Flinsenhof jegens Vijvercentrum Flinsenhof kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle afgeleverde producten blijven eigendom van Vijvercentrum Flinsenhof totdat alle bedragen, die Afnemer aan Vijvercentrum Flinsenhof verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 2. Zolang de eigendom van de producten niet op Afnemer is overgegaan, is Afnemer niet gerechtigd de producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de producten, waarvan Vijvercentrum Flinsenhof eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van Afnemers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
 3. Indien en zolang Vijvercentrum Flinsenhof eigenaar van de producten is, zal afnemer Vijvercentrum Flinsenhof onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Bovendien zal afnemer Vijvercentrum Flinsenhof op Vijvercentrum Flinsenhof’ eerste verzoek mededelen waar de producten zich bevinden.
 4. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-) rechten van Vijvercentrum Flinsenhof. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven.

Artikel 14. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle artikelen, apparatuur, software, onderdelen, supplies, documentatie of andere materialen (zoals: analyses, functionele ontwerpen, rapporten, offertes etc.) die door Vijvercentrum Flinsenhof aan afnemer worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Vijvercentrum Flinsenhof of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt de gebruiksrechten, tenzij in een door Vijvercentrum Flinsenhof en afnemer ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Afnemer is ermee bekend dat de producten en/of andere materialen als bedoeld in lid 1 van dit artikel vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Vijvercentrum Flinsenhof of diens toeleveranciers kunnen bevatten. Afnemer verbindt zich deze producten en/of andere materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven. Afnemer draagt zorg dat zijn medewerkers dan wel door hem ingeschakelde derde(n) de betreffende gegevens eveneens geheim houden.
 3. Het is Afnemer niet toegestaan om op de producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merkherkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. daaronder begrepen enige aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Software te verwijderen, te wijzigen of de Producten op enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
 4. Het is Vijvercentrum Flinsenhof toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Software.
 5. Vijvercentrum Flinsenhof verklaart dat naar beste weten de producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Vijvercentrum Flinsenhof zo nodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afnemer heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
 6. Afnemer zal Vijvercentrum Flinsenhof onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten in geval van een dergelijke aanspraak is alleen Vijvercentrum Flinsenhof bevoegd daartegen – mede namens afnemer – verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal afnemer Vijvercentrum Flinsenhof zijn medewerking verlenen.

Artikel 15. Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen uitgedrukt in Euro, en inclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van afnemer de kosten van verpakking en verzending, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de producten en het vervoer daarvan.
 2. Prijzen zijn gebaseerd op het ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Vijvercentrum Flinsenhof geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Vijvercentrum Flinsenhof het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen. Dit zal tijdig door Vijvercentrum Flinsenhof bericht worden aan Afnemer. Afnemer heeft dan het recht op ontbinding van de overeenkomst.
 3. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Vijvercentrum Flinsenhof op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Artikel 16. Betaling

 1. Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen binnen de op de desbetreffende factuur vermelde termijn aan Veiligwerenonline.nl betalen. Alle betalingen zullen op een door Vijvercentrum Flinsenhof aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. In het geval dat bij aflevering wordt betaald, zal dit geschieden in contanten.
 2. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Vijvercentrum Flinsenhof op te schorten.
 3. Indien op enig moment bij Vijvercentrum Flinsenhof twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer, heeft Vijvercentrum Flinsenhof het recht, alvorens (verder) te presteren van Afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Afnemer deugdelijke zekerheid stelt, zulks ter beoordeling van Vijvercentrum Flinsenhof.
 4. Met het verstrijken van een betalingstermijn is Afnemer, zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Vijvercentrum Flinsenhof op afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 5. Afnemer is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 2%.
 6. Indien Afnemer jegens Vijvercentrum Flinsenhof in verzuim is, is hij verplicht Vijvercentrum Flinsenhof de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 150,- euro, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 17. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

 1. Vijvercentrum Flinsenhof is niet aansprakelijk voor schade aan de producten.
 2. Vijvercentrum Flinsenhof is niet aansprakelijk voor gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Vijvercentrum Flinsenhof te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een overeenkomst door Vijvercentrum Flinsenhof aan afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen, per product of dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Vijvercentrum Flinsenhof in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van Vijvercentrum Flinsenhof in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.
 4. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Vijvercentrum Flinsenhof  zal Afnemer Vijvercentrum Flinsenhof vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten of dienstverlening en zal hij Vijvercentrum Flinsenhof alle schade vergoeden die Vijvercentrum Flinsenhof lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
 5. Vijvercentrum Flinsenhof kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van websites van derden, die middels een hyperlink vanaf de Vijvercentrum Flinsenhof website te benaderen zijn.

Artikel 18. Overmacht

 1. Indien Vijvercentrum Flinsenhof door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
 2. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
 3. Ingeval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Vijvercentrum Flinsenhof als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 4. Vijvercentrum Flinsenhof zal afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 19.  Verplichtingen van Afnemer

 1. Afnemer zal aan Vijvercentrum Flinsenhof alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Vijvercentrum Flinsenhof benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
 2. Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de artikelen, software en van de door Vijvercentrum Flinsenhof te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.
 3. Indien is overeengekomen dat afnemer hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan het voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. Afnemer draagt zorg dat de informatiedragers virusvrij zijn.
 4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Vijvercentrum Flinsenhof staan of indien afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Vijvercentrum Flinsenhof het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Vijvercentrum Flinsenhof in rekening te brengen.

Artikel 20. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Het is Vijvercentrum Flinsenhof toegestaan de in enige overeenkomst met afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Vijvercentrum Flinsenhof worden overgedragen zal Vijvercentrum Flinsenhof Afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Vijvercentrum Flinsenhof is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
 2. Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Veiigwerkenonline.nl.

Artikel 21. – Klachtenregeling

 1. Vijvercentrum Flinsenhof beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven per aangetekende brief worden ingediend bij Vijvercentrum Flinsenhof, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Vijvercentrum Flinsenhof ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Vijvercentrum Flinsenhof binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 22. Geschillenregeling en Toepasselijk recht

 1. Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
 2. Op alle overeenkomsten en transacties van Vijvercentrum Flinsenhof is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter. De rechtbank Roermond is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen.